zamówienie na:

Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2007 - 2013 w zakresie następujących zadań inwestycyjnych: 1. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi startowej i 50 m drogi kołowania Alfa i Bravo wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi startowej. 2. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę dróg kołowania, płyt postojowych oraz budowę nowej płyty postojowej na lotnisku Bydgoszcz oraz wykonanie robót budowlanych dla dróg kołowania Bravo i Echo 1 oraz nowej płyty postojowej. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie obiektów infrastruktury Portu Lotniczego, w tym faza przejściow. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz programy funkcjonalno-użytkowe stanowiące załączniki do SIWZ.

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: przetarg ograniczony
nr sprawy: 2012/01/00001
wartość: powyżej 5 000 000 EUR
termin składania ofert: 20 lutego 2012  10:30
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust.1 punkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( DZ.U. z 2010 r nr 113 poz. 759 ze zm.) 
PRZETARG OGRANICZONY powyżej 5 000 000 EUR
na roboty budowlane pn.:

1. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi startowej i 50 m drogi kołowania Alfa i Bravo wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi startowej".
2. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę dróg kołowania, płyt postojowych oraz budowę nowej płyty postojowej na lotnisku Bydgoszcz.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie obiektów infrastruktury Portu Lotniczego w tym faza przejściowa

w ramach Projektu pn. „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Państwa.

Poniżej pliki do pobrania :
wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (239kB) word
oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (221kB) word
ogłoszenie o przetargu (268kB) word
WYKAZ NARZEDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZADZEŃ TECHNICZNYCH (226kB) word
WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ INFORMACJI NIEJAWNYCH (41kB) word
WYKAZ OSÓB,KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (236kB) word
WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH/USŁUG (230kB) word
wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego (259kB) word
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (209kB) word
Zobowiązanie podmiotu do udostępniania wiedzy i doświadczenia / potencjału technicznego / osób zdolnych do wykonania zamówienia / wzór (234kB) word
Sprostowanie nr 1 (91kB) pdf
Sprostowanie nr 2 (88kB) pdf
Sprostowanie nr 3 - zmiana terminu składania wniosków (90kB) pdf
sprostowanie nr 4 (70kB) pdf
sprostowanie nr 5 (87kB) pdf

wyjaśnienie udzielone wykonawcom (443kB) pdf
sprostowanie nr 6 - zmiana terminu składania wniosków (95kB) pdf
wyjaśnienia nr 2 dla wykonawców (420kB) pdf
wyjaśnienie nr 3 dla wykonawców (422kB) pdf
unieważnienie postępowania (89kB) pdf

metryczka


Opublikował: Tomasz Reszka (10 stycznia 2012, 12:18:42)

Ostatnia zmiana: Tomasz Reszka (16 lutego 2012, 14:46:08)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9554