Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Deklaracja dostępności witryny  Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny znajdującej się pod adresem https://bip.plb.pl/

Data publikacji strony internetowej: grudzień 2002.
Data ostatniej dużej aktualizacji: lipiec 2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. 
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 
 
Oświadczenie sporządzono dnia 10.09.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Reszka, adres poczty elektronicznej [email protected]
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 365 46 64. 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Do budynku Terminala prowadzą 2 wejścia umożliwiające wjazd na wózkach. W ramach zapewnienia dostępności Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. zapewnia następujące udogodnienia:
  • system Help Point zlokalizowanego na parkingu (przy miejscach dla niepełnosprawnych), w hali odlotów i przylotów z którego można wezwać pomoc lub asystę,
  •  windy pozwalającej bezproblemowo dostać się na pierwsze piętro,
  •  toalety przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, wózków inwalidzkich,
  •  pojazd ambulift służący do bezpośredniego transportu podróżnych z budynku terminala do samolotu w specjalnej, w pełni zabudowanej kabinie przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych,
  • wykwalifikowany personel.
Raport dostępności można pobrać w tym miejscu: raport (113kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Reszka (10 września 2020)
Opublikował: Tomasz Reszka (10 września 2020, 10:02:44)
Podmiot udostępniający: PLB

Ostatnia zmiana: Tomasz Reszka (31 marca 2021, 15:14:58)
Zmieniono: dodanie raportu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 513