Bilans 2014

BILANS
AKTYWA 31.12.2014 r.
A. Aktywa trwałe 88 173 518,05
I. Wartości niematerialne i prawne 65 572,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe 52 225 090,10
III. Należności długoterminowe 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 78 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35 804 855,47
B. Aktywa obrotowe 35 332 017,88
I. Zapasy 291 840,54
II. Należności krótkoterminowe  7 283 582,00
III. Inwestycje krótkoterminowe 21 192 629,20
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 563 966,14
Aktywa razem 123 505 535,93
PASYWA 31.12.2014 r.
A. Kapitał (fundusz) własny 73 365 553,91
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 139 982,02
I. Rezerwy na zobowiązania 788 801,03
II.  Zobowiązania długoterminowe 150 473,43
III.  Zobowiązania krótkoterminowe 10 647 886,89
IV.  Rozliczenia międzyokresowe 38 552 820,67
Pasywa razem 123 505 535,93

metryczka


Wytworzył: Anna Kilczewska (2 czerwca 2015)
Opublikował: Łukasz Koblański (2 czerwca 2015, 14:29:19)
Podmiot udostępniający: plb

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1761