Bilans

BILANS
AKTYWA  
           31.12.2016 r.
A. Aktywa trwałe 112 872 867,33
I. Wartości niematerialne i prawne 137 101,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe 64 524 709,33
III. Należności długoterminowe 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 78 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48 133 056,83
B. Aktywa obrotowe 20 480 298,85
I. Zapasy 246 893,34
II. Należności krótkoterminowe  1 654 339,90
III. Inwestycje krótkoterminowe 11 087 852,77
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 491 212,84
Aktywa razem 133 353 166,18

PASYWA                 31.12.2016 r.


A. Kapitał (fundusz) własny 67 263 162,21
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 090 003,97
I. Rezerwy na zobowiązania 910 620,59
II.  Zobowiązania długoterminowe 4 543 984,31
III.  Zobowiązania krótkoterminowe 2 347 603,74
IV.  Rozliczenia międzyokresowe 58 287 795,33
Pasywa razem 133 353 166,18

metryczka


Wytworzył: Anna Kilczewska (1 sierpnia 2017)
Opublikował: Łukasz Koblański (1 sierpnia 2017, 11:03:48)
Podmiot udostępniający: plb

Ostatnia zmiana: Łukasz Koblański (1 sierpnia 2017, 11:40:36)
Zmieniono: poprawa treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2257