Bilans 2018

BILANS
AKTYWA 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe 93 987 188,83
I. Wartości niematerialne i prawne 57 160,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe 55 677 735,73
III. Należności długoterminowe 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38 252 292,82
B. Aktywa obrotowe 14 893 249,25
I. Zapasy 261 884,58
II. Należności krótkoterminowe 2 241 482,74
III. Inwestycje krótkoterminowe 7 834 616,59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 555 265,34
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 1 093 050,00
Aktywa razem 109 973 488,08


PASYWA 31.12.2018 r.
A. Kapitał (fundusz) własny 60 951 661,51
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 021 826,57
I. Rezerwy na zobowiązania 344 476,73
II.  Zobowiązania długoterminowe 3 351 506,10
III.  Zobowiązania krótkoterminowe 3 141 321,15
IV.  Rozliczenia międzyokresowe 42 184 522,59
Pasywa razem 109 973 488,08

metryczka


Wytworzył: Anna Kilczewska-Tysków (16 lipca 2019)
Opublikował: Tomasz Reszka (23 lipca 2019, 11:04:08)
Podmiot udostępniający: PLB

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 782