Bilans 2015

BILANS
AKTYWA 31.12.2015 r.
A. Aktywa trwałe 114 563 040,81
I. Wartości niematerialne i prawne 192 496,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe 58 895 499,39
III. Należności długoterminowe 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 78 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 55 397 044,71
B. Aktywa obrotowe 20 464 949,16
I. Zapasy 371 821,05
II. Należności krótkoterminowe  3 255 809,84
III. Inwestycje krótkoterminowe 9 190 559,02
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 646 759,25
Aktywa razem 135 027 989,97

 

PASYWA 31.12.2015 r.
A. Kapitał (fundusz) własny 67 207 177,07
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 820 812,90
I. Rezerwy na zobowiązania 791 466,18
II.  Zobowiązania długoterminowe 149 496,25
III.  Zobowiązania krótkoterminowe 2 540 905,81
IV.  Rozliczenia międzyokresowe 64 338 944,66
Pasywa razem 135 027 989,97

metryczka


Wytworzył: Anna Kilczewska (20 czerwca 2016)
Opublikował: Łukasz Koblański (20 czerwca 2016, 10:42:58)
Podmiot udostępniający: plb

Ostatnia zmiana: Łukasz Koblański (20 czerwca 2016, 12:31:57)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2141