Bilans

AKTYWA 31.12.2017 r.
A. Aktywa trwałe                          101 548 724,02
I. Wartości niematerialne i prawne          93 932,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe                  58 952 805,08
III. Należności długoterminowe                  0,00
IV. Inwestycje długoterminowe                  0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  42 501 986,37
B. Aktywa obrotowe 16 772 187,58
I. Zapasy 293 972,10
II. Należności krótkoterminowe  2 386 351,80
III. Inwestycje krótkoterminowe 8 193 374,82
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   5 898 488,86
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 1 122 156,00
Aktywa razem                                   119 443 067,60


PASYWA 31.12.2017 r.
 
A. Kapitał (fundusz) własny                   61 996 918,02
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   57 446 149,58
I. Rezerwy na zobowiązania                   1 087 211,54
II.  Zobowiązania długoterminowe           3 918 270,23
III.  Zobowiązania krótkoterminowe           3 064 878,98
IV.  Rozliczenia międzyokresowe                   49 375 788,83
Pasywa razem                                   119 443 067,60

metryczka


Wytworzył: Anna Kilczewska (27 czerwca 2018)
Opublikował: Tomasz Reszka (14 sierpnia 2018, 12:12:02)
Podmiot udostępniający: PLB

Ostatnia zmiana: Tomasz Reszka (14 sierpnia 2018, 12:33:56)
Zmieniono: dodanie informacji o pasywach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2159