Bilans za rok 2017

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT                    01.01.-31.12.2017 r.
Przychody netto ze sprzedaży                            18 693 559,51
Koszty działalności operacyjnej                         30 662 761,48
Zysk (strata) ze sprzedaży                                  -11 969 201,97
Pozostałe przychody operacyjne                        4 395 399,79
Pozostałe koszty operacyjne                               1 991 305,94
Zysk (strata) z działalności operacyjnej             -9 565 108,12
Przychody finansowe                                         141 906,12
Koszty finansowe                                               465 184,19
Zysk (strata) z działalności gospodarczej          -9 888 386,19
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                        0,00
Zysk (strata) netto                                              -9 888 386,19

metryczka


Wytworzył: Anna Kilczewska (27 czerwca 2018)
Opublikował: Tomasz Reszka (14 sierpnia 2018, 12:37:54)
Podmiot udostępniający: PLB

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1764