Rachunek zysków i strat za 2018 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.-31.12.2018 r. 
Przychody netto ze sprzedaży 19 768 442,15 
Koszty działalności operacyjnej 29 548 935,85
Zysk (strata) ze sprzedaży -9 780 493,70
Pozostałe przychody operacyjne 4 684 063,77
Pozostałe koszty operacyjne 345 160,42
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 441 590,35
Przychody finansowe 123 314,52
Koszty finansowe 226 944,68
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -5 545 220,51
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00
Zysk (strata) netto -5 545 220,51

metryczka


Wytworzył: Anna Kilczewska-Tysków (16 lipca 2019)
Opublikował: Tomasz Reszka (23 lipca 2019, 11:10:50)
Podmiot udostępniający: PLB

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1745