Bilans 2019

BILANS 2019
AKTYWA 31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe 89 215 194,86
I. Wartości niematerialne i prawne 106 400,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe 53 047 834,42
III. Należności długoterminowe 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36 060 960,14
B. Aktywa obrotowe 13 886 258,95
I. Zapasy 350 935,26
II. Należności krótkoterminowe 2 419 456,81
III. Inwestycje krótkoterminowe 8 517 636,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 598 229,99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00
Aktywa razem 103 101 453,81


PASYWA 31.12.2019 r.
A. Kapitał (fundusz) własny 58 192 021,18
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 909 432,63
I. Rezerwy na zobowiązania 346 865,55
II.  Zobowiązania długoterminowe 2 500 687,69
III.  Zobowiązania krótkoterminowe 5 606 777,41
IV.  Rozliczenia międzyokresowe 36 455 101,98
Pasywa razem 103 101 453,81

metryczka


Wytworzył: Anna Kilczewska-Tysków (17 lipca 2020)
Opublikował: Nataniel Wikarski (20 lipca 2020, 09:35:56)
Podmiot udostępniający: PLB

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 819