Bilans 2021

A. Aktywa trwałe                                                  80 545 299,45
I. Wartości niematerialne i prawne                        125 024,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe                                    46 372 042,93
III. Należności długoterminowe                                           0,00
IV. Inwestycje długoterminowe                                           0,00 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe    34 048 231,63
B. Aktywa obrotowe                                              9 173 856,76
I. Zapasy                                                                 212 468,71
II. Należności krótkoterminowe                               1 834 997,55
III. Inwestycje krótkoterminowe                              4 559 420,45
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe      2 566 970,05
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                 0,00
Aktywa razem   89 719 156,21


PASYWA                                                                    31.12.2021 r.
A. Kapitał (fundusz) własny  55 086 211,15
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  34 632 945,06
I. Rezerwy na zobowiązania       492 122,25
II.  Zobowiązania długoterminowe    1 248 519,02
III.  Zobowiązania krótkoterminowe    4 044 622,62
IV.  Rozliczenia międzyokresowe  28 847 681,17
Pasywa razem  89 719 156,21

metryczka


Wytworzył: Reszka Tomasz (27 lipca 2022)
Opublikował: Tomasz Reszka (27 lipca 2022, 14:02:18)
Podmiot udostępniający: PLB

Ostatnia zmiana: Tomasz Reszka (29 lipca 2022, 15:38:33)
Zmieniono: poprawki edytorskie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 207