Bilans 2020

BILANS 2020

AKTYWA                    31.12.2020 r.

A. Aktywa trwałe                  87 257 086,30
I. Wartości niematerialne i prawne               150 078,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe          50 842 185,16
III. Należności długoterminowe                         0,00
IV. Inwestycje długoterminowe                         0,00 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36 264 822,49
B. Aktywa obrotowe                  14 314 307,54
I. Zapasy           192 523,61
II. Należności krótkoterminowe            1 459 298,48
III. Inwestycje krótkoterminowe          10 097 485,28
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    2 565 000,17
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                 0,00
Aktywa razem        101 571 393,84


PASYWA                    31.12.2020 r.
A. Kapitał (fundusz) własny                  62 603 961,88
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania          38 967 431,96
I. Rezerwy na zobowiązania               562 602,71
II.  Zobowiązania długoterminowe            1 064 086,76
III.  Zobowiązania krótkoterminowe            4 835 620,79
IV.  Rozliczenia międzyokresowe          32 505 121,70
Pasywa razem                 101 571 393,84

metryczka


Wytworzył: Wikarski (5 listopada 2021)
Opublikował: Nataniel Wikarski (5 listopada 2021, 09:50:32)
Podmiot udostępniający: PLB

Ostatnia zmiana: Nataniel Wikarski (5 listopada 2021, 10:02:54)
Zmieniono: Zmiana okresu prezentowanych danych finansowych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 454